Таблицы значений некоторых углов, формулы приведения

Таблица значений неких углов


(0 рад)
30°
(π/6)
45°
(π/4)
60°
(π/3)
90°
(π/2)
180°
(π)
270°
(3π/2)

Формулы приведения


tajm-marketing-organizaciya-sistemi-marketingovih-kommunikacij-vo-vneshneekonomicheskoj-deyatelnosti-predpriyatiya.html
tajmeri-mikrokontrollera-km1816ve51.html
tajmirskij-zapovednik-referat.html